Договори и споразумения

Възложителят сключва писмен договор, който включва всички приложения от офертата на класирания на първо място участник (чл. 101е, ал. 1 ЗОП).

Заглавие Дата Файл
Плащания през м. януари 2015г. 2015-02-20 16:33:00 Изтеглете файл
Договор 2014-12-29 10:19:00 Изтеглете файл