Открита процедура с предмет: „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД“

Обявление

25.08.2016 11:09:03