„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група за обекти на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД, присъединени на средно и ниско напрежение“

Обявление

11.09.2019 10:50:06