„Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД“ АД - гр. Велико Търново за срок от 12 месеца”

Обявление

25.09.2018 10:27:11