Открита процедура с предмет: : „Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД“

Обявление

16.10.2017 11:10:21

Протоколи и доклади на комисиите

23.11.2017 13:41:49

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях