Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД по рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021г.