Договаряне без предварително обявление:Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“ за срок от 24 месеца по обособени позиции