Открита процедура с предура с предмет: Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново"

Обявление

08.01.2018 10:48:57

Договори и споразумения

18.05.2018 10:56:15

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения