„Отпечатване и доставка на ваучери за храна на служителите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД”

Обявление

01.04.2016 10:16:00

Предварителните обявления се публикуват в профила на купувача винаги, когато са налице предпоставките за вписване на същите в РОП.

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

01.04.2016 10:14:00

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.

Документация за участие

01.04.2016 10:26:00

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка.

Протоколи и доклади на комисиите

05.05.2016 14:00:00

Протоколите и докладите на комисиите заедно с приложенията към тях

Друга информация

03.05.2016 11:18:00