Решенията за промяна по чл. 27а, ал. 1 от ЗОП и променената документация за участие

Четвъртата група документи обхваща решенията за про­мяна, които се изготвят по реда на чл. 27а, ал. 1 от  ЗАП в случаите, когато възложителят променя обявлението и/или документацията  за участие, с цел осигуряване на законосъ­образност  на процедурата, отстраняване   на  пропуски  или явна фактическа  грешка, както и променената  документация. Възложителят е длъжен да публикува решение за промяна, само когато издава такъв документ.

Заглавие Дата Файл
РРешение за промяна 2015-10-21 08:43:00 Изтеглете файл