„Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение" с идентиф. № в АОП 00052-2015-0011