„Ремонт на АГО - сектор Родилен, Родилни зали, сектор Гинекологичен и Неонатологично отделение" с идентиф. № в АОП 00052-2015-0011

Обявление

17.08.2015 13:31:17

Договори и споразумения

02.12.2015 10:02:37

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения