„Доставка на реактиви и консумативи, необходими за дейността на Клинична лаборатория, Микробиология, Вирусология, Отделение по трансфузионна хематология (ОТХ) и Отделение по клинична патология (ОКП)“ с ИН 00052-2015-0013

Обявление

06.10.2015 14:31:00

Договори и споразумения

07.03.2016 14:22:00

Договорите за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях и допълнителните споразумения