„Доставка на лекарствени продукти за осъществяване на лечебната дейност на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново за срок от 12 месеца”

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

12.04.2016 15:29:00

Решенията за откриване на процедурите и обявленията за обществени порьчки

12.04.2016 15:29:00

Втората група документи съдържа две подгрупи - реше­нията за откриване на процедурите и обявленията за обще­ствени поръчки.