Доставка на медицински консумативи, необходими за дейността на МОБАЛ "д-р Стефан Черкезов" АД с идентификационен номер в АОП 00052-2015-003