Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
ОБРАЗЕЦ № 4 2014-12-05 12:41:00 Изтеглете файл
Образец № 3А 2014-12-05 12:17:00 Изтеглете файл
Образци на документи 2014-12-05 12:03:00 Изтеглете файл
Проект на договор 2014-12-05 12:03:00 Изтеглете файл
Приложение № 6 2014-12-05 12:02:00 Изтеглете файл
Приложение № 5 2014-12-05 12:01:00 Изтеглете файл
Документация за участие 2014-12-05 12:00:00 Изтеглете файл