Доставка на медицински изделия и консумативи за инвазивна кардиология и периферна ангиопластика за нуждите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново“ с идентификационен номер в АОП 00052-2014.-0013

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП.