Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Договор проект 2015-11-30 15:03:00 Изтеглете файл
Проект на договор 2015-11-30 14:59:00 Изтеглете файл
Приложение 4 Гаранция за участие 2015-11-30 14:58:00 Изтеглете файл
Образец 4Б 2015-11-30 14:57:00 Изтеглете файл
Образец 3Б 2015-11-30 14:56:00 Изтеглете файл
Образец 4А 2015-11-30 14:54:00 Изтеглете файл
Образец 3А 2015-11-30 14:53:00 Изтеглете файл
Списък доставки 2015-11-30 14:52:00 Изтеглете файл
Образци 2015-11-30 14:51:00 Изтеглете файл
Документация зя участие 2015-11-30 14:48:00 Изтеглете файл