„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново” с ИД в АОП № 00052-2015-0016

Обявление

30.11.2015 14:47:24

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите

25.02.2016 12:11:00

Информацията за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедура за възлагане на обществена поръчка