Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за захранване на обекти, собственост на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с рег. № в АОП 00052-2015-0010

Обявление

20.07.2015 13:40:10