Протоколи и доклади на комисиите

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗаП при провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка, комисия­та съставя протокол за разглеждането, оценяването и класира­ нето на офертите, който съдържа изискуемата, съгласно посо­чената норма, информация. 

Публикуването на протокола/ протоколите следва да се извърши не по-късно от публикуване на решението, с което се обявява класирането на участниците и участника, определен за изпълнител.

Заглавие Дата Файл
Протокол № 3 2015-01-22 16:09:00 Изтеглете файл
Протокол №2 2015-01-13 16:31:00 Изтеглете файл
Протокол №1 2014-12-29 10:17:00 Изтеглете файл