Документация за участие

Третата група документи обхваща документациите за участие в процедурите. В профила на купувача следва да се оповестят в пълен обем всички документи, които заедно с ре­шението и обявлението формират изготвената от възложителя документация за участие в процедура за възлагане на обще­ствена поръчка. Документацията следва да съдържа информа­цията и документите, посочени в чл. 28, ал. 1 от ЗОП, а по преценка на възложителя и с оглед предмета на обществената поръчка в съдържанието й могат да бъдат включени и допъ­лнителни документи и информация.  Документацията за участие се публикува в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на публикуването на обявлението.

Заглавие Дата Файл
Проект на договор 2014-11-10 12:48:00 Изтеглете файл
Образец № 4Б 2014-11-10 12:47:00 Изтеглете файл
Образец № 3Б 2014-11-10 12:46:00 Изтеглете файл
Образец №4А 2014-11-10 12:46:00 Изтеглете файл
Образец № 3А 2014-11-10 12:44:00 Изтеглете файл
Образци на документация 2014-11-10 12:43:00 Изтеглете файл
Документация за участие 2014-11-10 12:42:00 Изтеглете файл