Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за провеждане на хемодиализно лечение в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново с идентификационен номер в АОП 00052-2014-0012

Тук трябва да въведете текста на Вашата ОП. 

Обявление

01.01.1970 02:00:00